fbpx

Jordbrukets historia

Vidsträckta fält och boskap som betar är numer ett naturligt inslag på den svenska landsbygden. Hur länge har jorden brukats i Sverige och hur har jordbruket utvecklats fram till nu?

Redan under stenåldern hölls tamboskap

Från att ha varit samlare och jägare började människorna i södra Sverige att odla marken under stenåldern (4000 f.Kr.). Då blev det även vanligt med boskap, och boskapsskötseln innebar att många bosatte sig på ställen som lämpade sig för odling och bete – från att tidigare varit runtflyttande nomader. Bönderna på den här tiden odlade vete och korn och hade boskap som grisar, kor och får. Störst arbetsinsats krävdes under sådden i april-maj och skörden i augusti-september.

Hjulet underlättar arbetet

Att odla mark och att skörda var ett tungt arbete. Det underlättades något under bronsåldern (1500-500 f-Kr.) när hjulet uppfanns. Med hjälp av hjulet kunde bönderna bygga tvåhjuliga kärror som drogs av oxar. Under den här tiden gick man även över till gödselbruk och till att odla korn, som var mindre känsligt än vete. Jordbruket spreds över landet. Under medeltiden (1000-1500-talet) uppfanns nya redskap som plog och harv som underlättade ytterligare för bönderna, och rågodlingen slog igenom. På 1200-talet började man använda vattendrivna kvarnar och spannmål kunde malas till mjöl och bröd blev en stor del av kosthållningen. När digerdöden kom till Sverige, under andra halvan av 1300-talet, ödelades stora odlingsmarker. 

Jordbruket effektiviseras

Under 1600-talet bodde människorna i byar med jordbruk runt omkring sig. Under 1700-talet genomfördes storskiftesreformen, bönderna fick mer sammanhängande markområden och jordbruket gjordes effektivare, och det var också då som potatisen började att odlas. Under 1800-talet hade jordbruksnäringen en glansperiod. År 1850 fanns ungefär 90 procent av alla arbetstillfällen inom jordbruket. I dag är motsvarande siffra mindre än 5 procent. Vill du veta mer om potatis? Då kan du läsa artikeln om 7 intressant fakta om potatis.

Många bönder emigrerar till USA

I slutet av 1800-talet var det missväxt, som framför allt drabbade Norrland. Det ledde till svält och misär. De bönder som hade möjlighet, emigrerade till USA. Industrialiseringen var i full gång och övergången från ett jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle var ett faktum. Mejerierna blev en viktig del i landsbygdens omvandling från självhushåll till att producera mjölk för försäljning. Under 1900-talet förbättrades böndernas situation och Sverige kunde producera varor till andra länder, och exporten ökade. Under 1900-talet kom också traktorn som förenklade jordbruksnäringen avsevärt. Tuffa år följde med kriserna på 1920- och 30-talen och det andra världskriget. Länder införde tullar för att skydda det inhemska jordbruket.

Det moderna jordbruket

År 1957 skrevs Romfördraget under och “Common Agricultural Policy” (CAP) skapades. Det bestämdes att EU:s medlemsländer skulle ha en gemensam jordbrukspolitik. Flera områden har följt samma mönster, den regionala prägeln har ersatts av storskalighet och centralisering. Utmaningarna för framtidens jordbruk är att öka produktionen samtidigt som klimatpåverkan minskar.

Hur känner du över det svenska jordbruket, och har du någon personlig koppling till det? Berätta det gärna för oss i kommentarerna!

Läsvärda artiklar

Facebook Kommentarer